HOTĂRÂREA 763/29.04.2020

HOTĂRÂRE | 763 | din data de 29.04.2020

Pentru modificarea și completarea HCL nr. 1052/21.11.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 30.000.000 lei în vederea finanțării unor obiective de investiții de interes local

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza HG nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 58, art. 60, art. 61 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte și convenții;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. b), ale art. 139 alin. (3), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Adminisitrativ;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, respectiv obținerea terenului pentru proiectele de dezvoltare din Comuna Mogoșoaia, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin HCL 109/14.12.2017 privind declanșarea procedurilor de expropiere a unor imobile proprietate privată reprezentând terenuri și construcții care se află în Coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Zona de dezvoltare din comuna Mogoșoaia, Jud. Ilfov, Etapa I” și prin HCL de aprobare a indicatorilor tehnico-economici Sector Zero, Trup 2, 2’, 3 si 3′ – Cluster universitar aplicat – expropiere pentru cauză de utilitate publică de sănătate, învățământ, sport, administrativă, dezvoltare universitară și tehnologică, inclusiv infrastructura necesară și constituirea fondului imobiliar aferent,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Modificarea art. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 1052/21.11.2019 ce va avea următorul conținut:

“Aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei, cu o perioadă de tragere și grație de 2 ani, cu o maturitate de 12 ani.”

Art. 2 Se introduce articolul 5 în Hotărârea Consiliului Local nr. 1052/21.11.2019 ce va avea următorul conținut:

“Art. 5 Se împuternicește Primarul Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, identificat cu CI seria IF nr. ######, CNP #############  în vederea semnării contractului de credit și garanții încheiat cu banca.”

               Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 1052/21.11.2019 rămân neschimbate, iar numerotarea articolelor se va face corespunzător modificărilor și completărilor survenite.

              Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

              Art. 5 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru, voturi împotrivă 2 (Pavel Aurel, Grădinaru Constanța), abţineri 1 (Diaconescu Victor), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Nicolae Predeșel
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut