HOTĂRÂREA 762/13.03.2020

HOTĂRÂRE | 762 | din data de 13.03.2020

Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Adresa nr. 8045/04.03.2020;

Prevederile art. 8 alin. (3) lit. d2, art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006

privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările

și completările ulterioare;

În baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului

European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice

de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor

(CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. n) și art.

139 alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Mogoșoaia să aprobe Actul Adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/17.09.2018, încheiat cu Societatea de Transport București S.T.B. S.A.

Art.2. Acordarea mandatului special pentru mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Mogoșoaia să semneze Actul Adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători 1/17.09.2018, încheiat cu Societatea de Transport București S.T.B. S.A.

             Art. 3. Acordarea mandatului special pentru mandatarea domnului Paul Mihai Nicu Precup, reprezentant al asociatului Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Mogoșoaia să semneze, alături de Președintele Asociației Actul Adițional nr. 7, la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători nr. 1/17.09.2018, încheiat cu Societatea de Transport București S.T.B. S.A.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Nicolae Predeșel
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut