HOTĂRÂREA 761/13.03.2020

HOTĂRÂRE | 761 | din data de 13.03.2020

Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov în vederea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 3/17.05.2019 încheiat cu Serviciul de Transport Voluntari

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Conform prevederilor art. 8 alin. (3) lit. d2), art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

În aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Mogoșoaia să aprobe Actul Adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 3/17.05.2019, încheiat cu Serviciul de Transport Voluntari S.A., conform Anexei 1.

Art. 2 Se acordă mandat special Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Mogoșoaia să semneze Actul Adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători 3/17.05.2019, încheiat cu Serviciul de Transport Voluntari S.A.

Art. 3 Se acordă mandat special domnului Paul Mihai Nicu Precup, reprezentant al asociatului Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia, ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Mogoșoaia să semneze, alături de Președintele Asociației Actul Adițional nr. 4, la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători nr. 3/17.05.2019, încheiat cu Serviciul de Transport Voluntari S.A.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Nicolae Predeșel
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut