HOTĂRÂREA 731/20.02.2020

HOTĂRÂRE | 731 | din data de 20.02.2020

Privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Mogoșoaia al imobilului identificat cu numărul cadastral 58117, înscris în Cartea Funciară nr. 58117 Mogoșoaia, în suprafață de 521 mp

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (5) indice 2 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se atestă apartenența la domeniul privat al Comunei Mogoșoaia a imobilului identificat cu numărul cadastral 58117, înscris în Cartea Funciară nr. 58117 Mogoșoaia, în suprafață de 521 mp.

Art. 2 Se dispune comunicarea prezentei hotărâri Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov în scopul intabulării definitive a dreptului de proprietate privată a Comunei Mogoșoaia asupra imobilului identificat cu numărul cadastral 58117, înscris în Cartea Funciară nr. 58117 Mogoșoaia, în suprafață de 521 mp.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut