HOTĂRÂREA 730/20.02.2020

HOTĂRÂRE | 730 | din data de 20.02.2020

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare loc de joacă în zona Livadă, comuna Mogoșoaia, județ Ilfov”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4), lit. d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, “Amenajare loc de joacă în zona Livada, comuna Mogoșoaia, județ Ilfov”, conform anexei.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut