HOTĂRÂREA 732/20.02.2020

HOTĂRÂRE | 732 | din data de 20.02.2020

Privind aprobarea organigramei și statul de funcții al ECOTRANS STCM  S.R.L.

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Raportul ECOTRANS STCM S.R.L., nr. 397/20.01.2020 înregistrat la sediul instituției Comuna Mogoșoaia sub nr. 6191/19.02.2020, prin care se solicită aprobarea organigramei și a statului de funcții;

HCL nr. 37/2018 privind asocierea Orașului Chitila cu Comuna Mogoșoaia cu privire la înființarea unui Operator de transport public regional care să opereze conform PMUD;

HCL nr. 64/2018 privind actul constitutiv al ECOTRANS STCM S.R.L., constituită în asociere cu U.A.T. Mogoșoaia;

HCL nr. 262/2018 privind aprobarea actului constitutiv al societății ECOTRANS STCM S.R.L.;

Conform prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea organigramei și statul de funcții al ECOTRANS STCM S.R.L.,         conform anexelor.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 1 (Grădinaru Constanța), dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut