HOTĂRÂREA 729/20.02.2020

HOTĂRÂRE | 729 | din data de 20.02.2020

Privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art. 57 și art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Prevederile art. 8 din Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare ale teritoriului și de urbanism aprobată prin Ordinul nr. 2701/2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) și f) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Hotărârea Consiliului Local nr. 121 din 16.06.2011, privind aprobarea regulamentului local de implicare al publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, își încetează aplicabilitatea de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut