HOTĂRÂREA 728/20.02.2020

HOTĂRÂRE | 728 | din data de 20.02.2020

Privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2020

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de Hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia,

Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 – Secțiunea a 2-a, Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2020;

Adresa nr. 2238/13.01.2020 a directorului executiv a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București pentru comunicarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor estimate ce urmează a fi încasate în anul 2020 din impozitul pe venit;

Prevederile art. 3 alin (1), art. 4 alin. (1)-(3), art. 5 alin. (1) si (2), art. 19 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea bugetului general al Comunei Mogoșoaia pe anul 2020, din care: bugetul local pe anul 2020, în valoare de 59.746 mii RON, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Aprobarea obiectivelor de investiții cuprinse în programul de investiţii publice pe anul 2020, în suma de 20.469 mii RON, din care: 19.939 mii RON – Bugetul local, cheltuieli de capital, conform Anexei nr. 2 și 530 mii RON – Bugetul local – cap. 58, cheltuieli de capital, conform anexei nr 3.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4   Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 1 (Grădinaru Constanța), dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci 
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut