HOTĂRÂREA 718/13.02.2020

HOTĂRÂREA 718/13.02.2020

Pentru aprobarea celor două acorduri de parteneriat necesare semnării contractelor de finanțare aferente proiectelor ce vizează achiziția de autobuze electrice depuse de Orașul Chitila în cadrul POR 2014 – 2020

Având în vedere:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia

Adresa Orașului Chitila nr. 5583/12.02.2020

Ținând cont de Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 2/28.02.2019, aprobat de către C.G.M.B. și încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov și S.C. ECOTRANS STCM S.RL.;

În temeiul prevederilor art. 89 alin (8), art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  Se aprobă acordul de parteneriat aferent proiectului “Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Chitila – Mogoșoaia – Băneasa”, cod MySMIS 124200, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2  Se aprobă acordul de parteneriat aferent proiectului “Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Străulești – Mogoșoaia – Buftea – proiect de bază și complementar”, cod MySMIS 124201 și cod MySMIS 124202, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3   Se împuternicește domnul Paul Mihai Nicu Precup, Primarul Comunei Mogoșoaia, să semneze acordurile de parteneriat menționate la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 11 consilieri prezenţi la şedinţă.

Președinte de ședință,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut