HOTĂRÂREA 719/20.02.2020

HOTĂRÂRE | 719 | din data de 20.02.2020

Privind darea din administrarea Consiliului Local Mogoșoaia, în administrarea Consiliului Județean Ilfov a străzilor Poieni și Martha Bibescu aflate în domeniul public al Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 867 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. c), alin. (6) lit. a),  art. 139 alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 299 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Darea în administrarea Consiliului Județean Ilfov a străzilor Poieni și Martha Bibescu aflate în domeniul public al Comunei Mogoșoaia și administrarea Consiliului local Mogoșoaia, pentru executarea lucrărilor de „Așternere covor asfaltic”, conform datelor de identificare din anexă.

Art. 2 Darea în administrare, a străzilor Poieni și Martha Bibescu, Consiliului Județean Ilfov se face pe perioadă determinată, până la finalizarea lucrărilor.

Art. 3 Împuternicirea domnului Paul Mihai Nicu Precup, în calitate de Primar al Comunei Mogoșoaia, să semneze contractul de dare în administrare încheiat între Consiliul Județean Ilfov și Consiliul Local Mogoșoaia.

Art. 4 Începând cu data aprobării prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 1004/28.08.2019.

Art. 5 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut