HOTĂRÂREA 717/30.01.2020

HOTĂRÂRE | 717 | din data de 30.01.2020

Microsoft Word – Draft HCL Scoatere de la Supraimpozitare

Privind scoaterea de la supraimpozitare a terenului cu nr. cadastral 55131, de pe raza Comunei Mogoșoaia, aflat în proprietatea domnului/doamnei _____________, cu domiciliul în ‐, județ/sector ‐, str. ‐ nr. ‐, bl. ‐, sc. ‐, et. ‐, ap. ‐.

AVÂND ÎN VEDERE:

Expunerea de motive a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Legea 50/1991 republicată privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuințelor – cu toate modificările şi completările ulterioare;

Ordinul MLPTL 839 din 17 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 10/1995 privind calitatea în construcții cu completările și modificările ulterioare; Legea 350/2001 actualizată privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Legea 114/ 1996 republicată a locuinţei cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 230/2007 privind organizarea şi funcţionarea asociațiilor de proprietari cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile art. 489, alin. (5) – (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității ambiental‐arhitecturale a clădirilor cu completările şi modificările ulterioare;

Prevederile art. 168 din H.G. nr. 1/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit. a), pct. 1, art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (2), lit. b) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Scoaterea de la supraimpozitare a terenului cu nr. cadastral 55131, de pe raza Comunei Mogoșoaia, aflat în proprietatea domnului/doamnei                         cu un procent de 300% din valoarea impozabilă a acestuia.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul Comunei va comunica  prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr‐un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut