HOTĂRÂREA 6/30.01.2020

HOTĂRÂRE | 6 | din data de 30.01.2020

Privind stabilirea salariilor/indemnizațiilor de bază pentru demnitarii, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov pentru anul 2020

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, modificată;

În baza Ordonanței de Urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Prevederile H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

În temeiul H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Dipozițiile art. 45 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pentru anul 2020;

Prevederile art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Stabilirea salariilor/indemnizațiilor de bază pentru demnitarii, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov pentru anul 2020, conform anexelor.

Art. 2 Valoarea indemnizației de hrană pentru salariații instituției Comunei Mogoșoaia se menține la nivelul din anul 2019.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut