HOTĂRÂREA 60/16.06.2022

HOTĂRÂRE | 60 | din data de 16.06.2022

Privind transmiterea în folosință gratuită Parohiei Mogoșoaia I a unui imobil teren intravilan arabil în suprafață de 1194 mp

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

În temeiul art. 12 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;

În temeiul prevederilor art. 108 lit. d), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 362 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea transmiterii în folosință gratuită Parohiei Mogoșoaia I a unui imobil teren intravilan arabil în suprafață de 1194 mp, conform Anexei nr. 1 la la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Cojocaru Iustin), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
20 iunie 2022

Sari la conținut