HOTĂRÂREA 59/16.06.2022

HOTĂRÂRE | 59 | din data de 16.06.2022

Privind încheierea unei convenții de colaborare între Comuna Mogoșoaia și   Fundația The Door România

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Fundației The Door nr. 1167/06.06.2022 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 13827/06.06.2022;

Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Ilfov 2018 – 2023;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. b), alin. (14), art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea încheierii unei convenții de colaborare între Comuna Mogoșoaia și Fundația The Door Romănia cu sediul în șos. I.C. Brătianu nr. 1, comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
20 iunie 2022

Sari la conținut