HOTĂRÂREA 5/30.01.2020

HOTĂRÂRE | 5 | din data de 30.01.2020

Pentru modificarea HCL nr. 964/23.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții “Amenajare trotuar I.C. Brătianu, comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fondurile publice;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Modificarea HCL nr. 964/23.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici pentru realizarea obiectivului de investiții “Amenajare trotuar I.C. Brătianu, comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov”, conform anexei.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut