HOTĂRÂREA 5/28.01.2021

Privind aprobarea nomenclatorul stradal al Comunei Mogoșoaia, județul Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia;

Prevederile art. 2 lit. d), art. 3 alin. (1), din Ordonanța de Urgență nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

În temeiul prevederile art. 129 alin. (6) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Mogoșoaia, județul Ilfov,conform anexei.

Art. 2 De la aprobarea prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile HCL nr. 272/2018 și HCL nr.327/2018.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
5 februarie 2021

Sari la conținut