HOTĂRÂREA 6/28.01.2021

Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia semestrului II 2020 și a planului de măsuri aferent semestrului I 2021

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia;

Conform art. 24 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

În temeiul prevederile art.13 și art.27 lit.e) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu completarile si modificările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 25 și art. 27 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă;

Prevederile art.14 lit. e) din Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor de aparăre împotriva incendiilor;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. h), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia aferent semestrului II 2020, conform anexei nr. 1.

Art. 2 Aprobarea Planului de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea personalului și a activității de intervenție, semestrul I anul 2021, conform anexei nr. 2.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0 dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
5 februarie 2021

Sari la conținut