HOTĂRÂREA 4/28.01.2021

Privind solicitarea ECOTRANS STCM SRL de aprobare a cererii privind eșalonarea obligațiilor fiscale restante către bugetul de stat

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Solicitarea formulată de dl. Melin Murat, Director al ECOTRANS STCM SRL nr. 1158/27.01.2021, înregistrată sub nr. 2377/28.01.2021 prin care arata că obligațiile fiscale restante către bugetul de stat ale societății sunt datorate incapacității de plată a Primăriei Municipiului București;

Notificarea nr. 2063678/12.01.2021 emisă de ANAF – Serviciul Fiscal Orășenesc Buftea;

Prevederile art.1, art.2 și art.3 din O.U.G. nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;

Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Uurgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea formulării unei solicitări către Agenția Națională de Administrare Fiscală, privind eșalonare a obligațiilor fiscale restante, înregistrate de ECOTRANS STCM SRL către bugetul de stat.

Art. 2 Împuternicirea domnului Melin Murat, Director al ECOTRANS STCM SRL să aduca la îndeplinire prevederile  art.1 de mai sus.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

 Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
5 februarie 2021

Sari la conținut