HOTĂRÂREA 48/13.05.2022

HOTĂRÂRE | 48 | din data de 13.05.2022

Privind aprobarea depunerii proiectului  ”Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public în com. Mogoșoaia, județ Ilfov”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Ghidului de finanțare Programul Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția: I.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale

Prevederile art. 10  alin (6) din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin. (2), lit. b), d), alin. (7) lit. n), art. 139, alin. (3) lit. e), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea depunerii proiectului ”Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public în com. Mogoșoaia, județ Ilfov”, în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția: I.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

Art. 2 Aprobarea valoarii maximă eligibilă a proiectului ”Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public în com. Mogoșoaia, județ Ilfov” în valoare de 1.578.325,92 lei (exclusiv TVA), valoarea cu TVA fiind de 1.878.207,84 lei.

Art. 3 Valoarea aferentă proiectului ”Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public în com. Mogoșoaia, județ Ilfov”, nu conține cheltuieli neeligibile.

Art. 4 În situația în care, în urma implementării proiectului sumele aferente proiectului se modifică, valorile ce vor identificate neeligibile în cadrul proiectului vor fi suportate de Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov.

Art. 5 Se aprobă Nota de fundamentare realizată conform modelului din ghidul de finanțare, pentru investiția propusă prin proiect, document care face parte din prezenta hotărâre la ANEXA nr. 1

Art. 6 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 13 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
16 mai 2022

Sari la conținut