PROIECT DE HOTĂRÂRE 50/12.05.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 50 | din data de 12.05.2022

Privind aprobarea depunerii proiectului  ”Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public în com. Mogoșoaia, județ Ilfov”

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Ghidului de finanțare Programul Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția: I.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale

Prevederile art. 10  alin (6) din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin. (2), lit. b), d), alin. (7) lit. n), art. 139, alin. (3) lit. e), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea depunerii proiectului ”Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public în com. Mogoșoaia, județ Ilfov”, în cadrul Programului Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția: I.1.2. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

Art. 2 Aprobarea valoarii maxima eligibila a proiectului ”Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public în com. Mogoșoaia, județ Ilfov” în valoare de 1.578.325,92 lei (exclusiv TVA), valoarea cu TVA fiind de 1.878.207,84 lei.

Art. 3 Valoarea aferentă proiectului ”Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public în com. Mogoșoaia, județ Ilfov”, nu conține cheltuieli neeligibile.

Art. 4 În situația în care, în urma implementării proiectului sumele aferente proiectului se modifică, valorile ce vor identificate neeligibile în cadrul proiectului vor fi suportate de Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov.

Art. 5 Se aprobă Nota de fundamentare realizată conform modelului din ghidul de finanțare, pentru investiția propusă prin proiect, document care face parte din prezentul proiect de  hotărâre la ANEXA nr. 1.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
13 mai 2022

Sari la conținut