HOTĂRÂREA 3/28.01.2021

Privind aprobarea plății online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar prin aplicația CityOn

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Uurgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea plății online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar prin aplicația CityOn.

Art. 2 Comisionul aferent plății electronice cu cardul nu va depăși 1% din valoarea tranzacției, dar nu mai mult de 30 lei/tranzacție și va fi suportat de Comuna Mogoșoaia.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
5 februarie 2021

Sari la conținut