HOTĂRÂREA 2/28.01.2021

Privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și reprezentare a Comunei Mogoșoaia, Comisiei Locale Mogoșoaia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Instituției Primarului și Consiliului Local Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:
Proiectul de hotărâre;
Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;
Raportul compartimentului de specialitate;
Prevederile art. 29 alin. (1) lit. d) și alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare


CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:


Art. 1 Achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și reprezentare a Comunei Mogoșoaia, Comisiei Locale Mogoșoaia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Instituției Primarului și Consiliului Local Mogoșoaia, conform anexei.
Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 4 (Iacoban Alexandru, Cojocaru Iustin. Vârtic Alin, Ienculescu-Popovici Felicia), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 martie 2021

Sari la conținut