HOTĂRÂREA 22/06.02.2023

HOTĂRÂRE | 22 | din data de 06.02.2023

Pentru modificarea HCL nr. 125/22.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

HCL nr. 125/22.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023;

Prevederile art.27 si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Conform art. 2 alin. (1) lit. h), art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

În temeiul art. 129 alin. 4 lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 125/22.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 125/22.12.2022 rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 4 (Felicia Ienculescu-Popovici, Alin Călin Vârtic, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru-Dumitru), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Victor Diaconescu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
6 februarie 2023

Sari la conținut