HOTĂRÂREA 1/28.01.2021

Privind schimbarea destinației temporare a 6 containere amplasate în str. Valea Parcului nr. 1 cu funcțiunea de Centru de Vaccinare împotriva Covid-19

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile Ordinului comun al Ministerului Sănătății nr. 2171/21.12.2020, Ministerul Afacerilor Interne nr. 181/21.12.2020, Ministerul Apărării Naționale nr. M223/22.12.2020 și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr. 4380/22.12.2020;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Procesul-verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare nr. 010979/15.01.2021 înregistrat la Comuna Mogoșoaia sub nr. 1424/15.01.2021;

Avizul temporar al Direcției de Sănătate Publică a Județului Ilfov nr. 28/15.01.2021 înregistrat la Comuna Mogoșoaia sub nr. 1500/18.01.2021;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (7), lit. c) și art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 1 Schimbarea temporară a destinației a 6 containere amplasate în str. Valea Parcului nr. 1, comuna Mogoșoaia, județ Ilfov cu funcțiunea de Centru de Vaccinare împotriva Covid-19.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
5 februarie 2021

Sari la conținut