HOTĂRÂREA 17/26.01.2023

HOTĂRÂRE | 17 | din data de 26.01.2023

Privind  aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri aflate in patrimoniul comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Proces-verbal nr. 31871/23.12.2022 al Comisiei de inventariere;

Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 si OMFP nr. 2861/2009 cu privire la Normele de organizare si efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin (3) lit. g), art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G .nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri aflate in patrimoniul Comunei Mogoșoaia prevăzute în anexa de la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 6 (Ienculescu Popovici Felicia, Vârtic Alin, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexndru Dumitru, Dinu Gheorghe, Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Amalia Andrei
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
27 ianuarie 2023

Sari la conținut