HOTĂRÂREA 16/26.01.2023

HOTĂRÂRE | 16 | din data de 26.01.2023

Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Mogoșoaia a imobilului identificat cu numărul cadastral 63669, înscris în Cartea Funciară nr. 63669 Mogoșoaia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării sau casării, după caz, a unor construcții chioșc din lemn

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 1 și 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ – teritoriale;

Conform prevederilor art. 361 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 869 Codului Civil din 2009, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Mogoșoaia a imobilului identificat cu numărul cadastral 63669, înscris în Cartea Funciară nr. 63669 Mogoșoaia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării sau casării, după caz, a unor construcții chioșc din lemn.

Art. 2 Stingerea oricărui alt drept real sau dezmembrământ al dreptului de proprietate ca efect al trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Mogoșoaia a imobilului identificat cu numărul cadastral 63669, înscris în Cartea Funciară nr. 63669 Mogoșoaia.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 6 (Ienculescu Popovici Felicia, Vârtic Alin, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexndru Dumitru, Dinu Gheorghe, Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Amalia Andrei
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
27 ianuarie 2023

Sari la conținut