HOTĂRÂREA 153/29.11.2023

HOTĂRÂRE | 153 | din data de 29.11.2023

Privind aprobarea participării Stan Adriana Roxana PFA la Târgul de Crăciun Mogoșoaia 2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specilitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din data de 07.11.2023 privind aprobarea evenimentului “Serbările Iernii” în perioada 06 decembrie 2023-06 ianuarie 2024, organizat de Comuna Mogoșoaia;

Adresa comisiei nr. 28308/21.11.2023;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (7) lit.d), lit. s), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.  Aprobarea încheierii acordului de participare între Comuna Mogoșoaia și  PFA Stan Adriana Roxana cu sediul social în comuna Mogoșoaia, Str. Fagului, nr. 9, județ Ilfov, CUI 49062022, F23/1111/03.11.2023 pentru Târgul de Crăciun ce se va desfășura în parcul Mogoșoaia în perioada 6 decembrie-6 ianuarie 2023.

Art. 2 Compartimentul de specialitate din cadrul comunei Mogoșoaia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă..

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
4 decembrie 2023

Sari la conținut