HOTĂRÂREA 154/29.11.2023

HOTĂRÂRE | 154 | din data de 29.11.2023

Privind aprobarea participării Producătorului Local Panait Bogdan-Ion la Târgul de Crăciun Mogoșoaia 2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specilitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa nr. 28566 din data de 24.11.2023;

Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din data de 07.11.2023 privind aprobarea evenimentului “Serbările Iernii” în perioada 06 decembrie 2023-06 ianuarie 2024, organizat de Comuna Mogoșoaia;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (7) lit.d), lit. s), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.  Aprobarea încheierii acordului de participare între Comuna Mogoșoaia și  Panait Bogdan-Ion, în calitate de Producător Local conform Atestat de producător seria IF nr. 0104028 cu valabilitate până la data de 29.05.2026, pentru Târgul de Crăciun ce se va desfășura în parcul Mogoșoaia în perioada 6 decembrie-6 ianuarie 2023.

Art. 2 Compartimentul de specialitate din cadrul comunei Mogoșoaia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, voturi împotrivă 1, (Pavel Aurel) abţineri 3, (Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alexandru Dumitru Iacoban), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
4 decembrie 2023

Sari la conținut