HOTĂRÂREA 152/29.11.2023

HOTĂRÂRE | 152 | din data de 29.11.2023

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Poliția Locală Mogoșoaia (Serviciu la nivel de compartiment)

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului:

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Amendamentul nr.1 înregistrat cu nr. 29066/29.11.2023

Hotărârea Consiliului Local al comunei Mogoșoaia nr. 107/24.08.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului instituției Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, modificată și completată prin H.C.L. nr. 131/28.09.2023;

Dispoziţiile art. 4 alin. (7) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale cu modificările și completările ulterioare;

Avizul favorabil acordat de Comisia Locală de Ordine Publică constituită la nivelul Comunei Mogoșoaia cu privire la proiectul Regulamentului de Organizare și Funcţionare al Serviciului Public Poliţia Locală Mogoşoaia, conform Procesului-Verbal nr. 28200/ 20.11.2023.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și lit. d) coroborat cu alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. g), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Poliția Locală Mogoșoaia (Serviciu la nivel de compartiment).

Art. 2 Orice alte prevederi legale contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
4 decembrie 2023

Sari la conținut