HOTĂRÂREA 148/17.11.2023

HOTĂRÂRE | 148 | din data de 17.11.2023

Pentru modificarea HCL nr. 142/31.10.2023 privind darea în folosință gratuită a unui bun mobil, microbuz, către Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia nr. 2301/16.11.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia cu nr. 27948/16.11.2023

Potrivit art. 2146 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) precum și art. 362 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. I Modificarea art. 2 din HCL nr. 142/31.10.2023 prin eliminarea tezei finale, urmând ca acesta să fie citit astfel: “Predarea-primirea bunului mobil urmează a se face pe bază de proces-verbal în termen de maxim 30 de zile.”

Art. II Obligațiile Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiunile sunt prezentate în contractul de comodat, Anexa nr. 1 la Hotărâre.

Art. III Se împuternicește domnul Daniel Eugen Dobre, Administrator Public al Comunei Mogoșoaia, în vederea semnării contractului de comodat și după caz actele adiționale ale acestuia.

Art. IV Celelate prevederi ale HCL nr. 142/31.10.2023 rămân neschimbate.

Art. V Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art.VI Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
20 noiembrie 2023

Sari la conținut