HOTĂRÂREA 147/17.11.2023

HOTĂRÂRE | 147 | din data de 17.11.2023

Privind aprobarea organigramei și statul de funcții al S.C. ECOTRANS STCM S.R.L

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa nr. 649/15.11.2023 transmisă de ECOTRANS STCM S.R.L., înregistrată la sediul instituției Comuna Mogoșoaia sub nr. 27926/16.11.2023, prin se solicită modificarea organigramei și a statului de funcții;

Nota de fundamentare nr.648/15.11.2023 emisă de ECOTRANS STCM S.R.L. privind modificarea organigramei și a statului de funcții al ECOTRANS STCM S.R.L., înregistrată la sediul instituției Comuna Mogoșoaia sub nr. 27925/16.11.2023;

Prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, (r1) actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. a) și alin.(3) lit. c) și al art. 139 alin.(1) coroborat cu prevederile art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea organigramei și statul de funcții al S.C. ECOTRANS STCM S.R.L., conform anexelor.

Art. 2 De la data aprobării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
20 noiembrie 2023

Sari la conținut