HOTĂRÂREA 144/31.10.2023

HOTĂRÂRE | 144 | din data de 31.10.2023

Privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Comuna Mogoșoaia-Consiliul Local și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov în vederea realizării unei acțiuni de interes public

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa Comunei Mogoșoaia nr. 25093/16.10.2023, înregistrată la Județul Ilfov – Consiliul Județean cu nr. 21645/16.10.2023;

Prevederile art.3 și 4 paragrafele 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; Prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.2 alin.(2), art.58, art.64, art.80 și art.84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.e coroborat cu alin.(7) lit.d, alin. (9) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art.1 (1) Aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Comuna Mogoșoaia – Consiliul Local și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, în vederea realizării unei acțiuni de interes public „Căsuța lui Moș Crăciun – Sărbătorile Iernii”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Aprobarea contribuției financiară a Județului Ilfov-Consiliul Județean în sumă de 80.000 lei, ce va fi virată către U.A.T.Mogoșoaia, pentru cheltuielile privind achiziționarea ornamentelor de Crăciun pentru decorarea spațiului necesar în vederea realizării acțiunii de interes public județean si a altor cheltuieli necesare organizarii evenimentului tematic de Crăciun.

(3) Aprobarea contribuției financiară a Județului Ilfov-Consiliul Județean în sumă de 200.000 lei, ce va fi virată către Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Trationale Ilfov, in vederea organizarii evenimentului tematic de Crăciun, respectiv pentru asigurarea cheltuielilor cu serviciile artistice organizate in cadrul evenimentului.

Art.2 Împuternicirea domnului Daniel Eugen Dobre, Administrator Public al Comunei Mogoșoaia, să semneze protocolul de cooperare prevăzut la art.1, precum și orice alte documente necesare în vederea realizării proiectului.

Art.3 Compartimentul de specialitate din cadrul Comunei Mogoșoaia va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Secretarul General al Comunei Mogoșoaia va comunica, în termenul prevăzut de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Ilfov, persoanelor juridice prevăzute la art. 1, compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate și va asigura publicarea în Monitorul Oficial al Comunei Mogoșoaia.

Art. 5 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Pavel Aurel, Iustin Cojocaru, Alin Călin Vârtic), dintr-un cvorum de 13 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
1 noiembrie 2023

Sari la conținut