Proces verbal ședința nr. 23684 din 28.09.2023

PROCES-VERBAL

Nr. 23684 din 28.09.2023

Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 12 consilieri locali, domnul Vlad Constantin este absent, doamna Felicia Ienculescu Popovici și domnul Gheorghe Dinu participă online.

Participă în sala de ședință doamna Anca Anastasiu și domnul Ionuț Vasile, cu domiciliul în comuna Mogoșaoaia.

Secretarul general, supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta fiind aprobată cu un număr de 13 voturi pentru, împotrivă 1 (Aurel Pavel).

Domnul Aurel Pavel menționează că votul său se referă la 3 dintre proiecte, excepție făcând proiectul cu privire la domeniul public.

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi.

1. Proiect de hotărâre nr. 119 din 18.09.2023 Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Mogoșoaia, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre nr. 120 din 18.09.2023 Privind transmiterea în folosință gratuită Parohiei Mogoșoaia II a unui imobil teren intravilan în suprafață de 406 mp identificat cu numărul cadastral 60962, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi, dintr-un cvorum de 13 consilieri.

Amendamentul nr. 1 înregistrat cu nr. 23559/27.09.2023, acesta fiind aprobat prin unanimitate de voturi dintr-un cvorum de 13 consilieri.

Acest proiect a fost votat cu un cvorum de 13 consilieri locali, domnul Aurel Pavel fiind scos din cvorum, pentru evitarea unui posibil conflict de interese.

Domnul Aurel Pavel solicită să sa nu fie luat în calcul pentru cvorum pentru evitarea unui posibil conflict de interese, acesta face parte din Consiliul Parohial.

Domnul Alin Călin Vârtic întreabă de ce acestei Parohii terenul se transmite doar în folosință, pe când celorlalte Parohii s-a transmis definitiv.

Domana Roxana Cristina Chihai precizează că definitiv s-a transmis pentru cimitir.

Domnul Florin Răducu Covaci menționează că s-a folosit aceași procedură.

În sală se prezintă domnul Mihai Alexandru Ștefan, deputat USR București, pentru a participa la ședința de consiliu.

3. Proiect de hotărâre nr. 121 din 18.09.2023 Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile iunie si iulie 2023, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre nr. 122 din 18.09.2023 Privind raportul de evaluare a capacitații de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia pentru anul 2023 (semestrul I) si planul de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea personalului și a activității de intervenție in anul 2023 – semestrul II, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre nr. 123 din 18.09.2023 Privind aprobarea Actului Adițional nr. 9 la  Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat la data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA Ilfov, în numele și pe seama UAT membre, în calitate de Delegatar și S.C. Apă-Canal Ilfov S.A., în calitate de Delegat (Operator), acesta a fost aprobat cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Aurel Pavel).

Domnul Alexandru Dumitru Iacoban susține faptul că prețul apei a crescut în ultimii ani, acesta precizează ca reprezentatul în consiliul de administrație al acestei companii ar trebui să susțină ferm poziția locuitorilor și a consilierilor referitor la creșterea prețului apei, odată cu rata inflației în fiecare an, anul acesta va fi de 10%, anul următor iar va crește.

Domnul Costel Băiaș precizează faptul că prețul apei nu va crește, conform graficului.

Domnul Alin Călin Vârtic precizează că salariile nu cresc odată cu rata inflației.

Domnul Costel Băiaș precizează faptul că utilitățile se supun unor agenții de reglementare a prețurilor.

Domnul Florin Răducu Covaci precizează că se va susține această solicitare.

Domnul Iustin Cojocaru meționează faptul că se întrerupe apa constant în Comuna Mogoșoaia.

Domnul Florin Răducu Covaci precizează că pot apărea avarii, ca urmare a desfășurării lucrărilor.

Domnul Iustin Cojocaru meționează că acestea sunt motive întemeiate pentru a atrage atenția că nu se justifică prețul ridicat al serviciilor.

6. Proiect de hotărâre nr. 124 din 18.09.2023 Privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii activității de tratare mecanobiologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul de deşeurilor stabilizate biologic şi al deşeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deşeuri şi al deşeurilor reziduale valorificabile energetic la instalaţiile de valorificare energetică, acesta a fost aprobat cu un număr de 13 voturi pentru, abțineri 1 (Aurel Pavel).

7. Proiect de hotărâre nr. 125 din 19.09.2023 Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2023,  acesta a fost aprobat cu un număr de 10 voturi pentru, abțineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban).

Domnul Alexandru Dumitru Iacoban a observat că se menționează în continuare anumite aspecte precum „Carol Davila” și altele, care sunt mereu prezente, nu înțelege concret pentru ce sunt banii. Precizează că referatul de aprobare ar fi trebuit să fie mai detaliat, ce se întâmplă, de unde se iau banii, pentru ce se iau, care este motivul, să fie stipulate motive mai clare privind rectificarea bugetară. Acesta susține că împrumutul referitor la exproprieri a fost luat și nu se regăsește în buget, posibil dintr-o eroare, sesizând că deja se rambursează, prin urmare ar fi trebuit să apară.

Domnul Florin Covaci răspunde că informațiile pot fi obținute de la contabil.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că la alte primării, când se discută astfel de lucruri pe  ordinea de zi precum rectificări bugetare, este prezent și contabilul, pentru discuții mai complexe este prezent cineva dintr-un departament (de specialitate).

Domnul Florin Răducu Covaci răspunde că trebuie să se solicite participarea contabilului în cadrul ședinței, de câte ori a fost nevoie i s-a solicitat și s-a prezentat.

8. Proiect de hotărâre nr. 126 din 19.09.2023 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ Grădinița Zori de Zi, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Propunerea doamnei Roxana Cristina Chihai a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

9. Proiect de hotărâre nr. 127 din 20.09.2023 Pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării  obiectivului de investiții ,,Sala de ceremonii funerare în comuna Mogoșoaia, jud.Ilfov”, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul Alexandru Dumitru Iacoban întreabă când se estimează finalizarea lucrării.

Domnul Florin Răducu Covaci răspunde că lucrările vor fi finalizate anul viitor.

10. Proiect de hotărâre nr. 128 din 20.09.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia, judet Ilfov – Tronson 2”, acesta a fost aprobat cu un număr de 9 voturi pentru, abțineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban), împotrivă 1 (Aurel Pavel).

Domnul deputat USR Mihai Alexandru Ștefan susține că a luat cuvântul deoarece consideră că acest proiect este în strânsă legătură cu proiectul Sectorul Zero, pe care consilierii USR nu îl susțin și l-au contestat în instanță, obținând suspendarea acestuia.

Domnul Costel Băiaș îi solicită ca discuția să se refere la acest proiect (proiectul de hotărâre nr. 128), proiect care nu are nicio legătură cu Sectorul Zero.

Domnul deputat USR Mihai Alexandru Ștefan susține că altă utilitate a acestui proiect nu o vede, doar în conexiune cu proiectul Sectorul Zero. Acesta întreabă care ar fi utlitatea acestui proiect.

Domnul Florin Covaci răspunde că obiectivul este conectarea în DR4 pentru fluidizarea traficului de pe DN1A. Acesta menționează că nu se pot folosi surse din bugetul local.

Domnul Florin Răducu Covaci menționează că dorește să se aplice pentru programul Anghel Saligny, luni fiind ultima zi.

Domnul deputat USR Mihai Alexandru Ștefan susține că este o zonă nerezidențială.

Domnul Florin Răducu Covaci răspunde că dacă ar cunoaște zona foarte bine, va avea altă părere, este o zonă în care s-au mutat și se muta foarte mulți oameni. Se dorește conectarea în DR4 pentru a fluidiza traficul de pe DN1A.

Domnul Florin Răducu Covaci se adresează domnului deputat USR Mihai Alexandru Ștefan, pentru a obține mai multe date despre acest proiect, le poate solicita primăriei și Ministerului Transporturilor.

Domnul Alexandru Dumitru Iacoban nu crede ca este util să se facă două benzi pe sens, este discutabil, dar nu este nevoie de apă și canalizare pe toată acea zonă deoarece nu este dezvoltată, fiind în extravilan și nu li s-a explicat ce înseamnă aceste tronsoane.

Domnul Florin Răducu Covaci răspunde ca sunt peste 50ha, se dorește obținerea de fonduri.

Domnul Alexandru Dumitru Iacoban întreabă de cât timp există acel PUZ și susține că teoretic nu poate fi valabil mai mult de 10 ani.

Domnul Florin Răducu Covaci precizează că există un PUZ și este în intravilan zona din stânga drumului. Dorește să se facă tot ce este necesar pentru a aplica pentru acest program în vederea obținerii  acestor fonduri, fondurile rămase din programul Anghel Saligny pot fi alocate doar pentru apă și canal.

Domnul Alexandru Dumitru Iacoban precizează faptul că pe viitor, următoarele PUZ-uri, în cazul în care vor să se dezvoltă imobiliar, să li se pună în vedere faptul că trebuie să-și tragă singuri utilitățile.

Domnul Florin Răducu Covaci precizează că zona se afla în intravilan.

Domnul Alexandru Dumitru Iacoban precizează că suma este supraestimată, undeva la 7,5 milioane.

Domnul Florin Răducu Covaci susține că se aprobă indicatorii tehnico-economici, acest lucru reiese și din devizele din proiectele suplimentare, aceea va fi suma.

Domnul Aurel Pavel întreabă dacă cele 4 tronsoane sunt din DN1A până în calea ferată, deci nu se vor executa lucrări în extravilan.

Domnul Florin Răducu Covaci precizează că se vor efectua lucrări atât în intravilan cât și în exitravilan (dacă este și extravilan), sunt două obiective, să le servim intravilanul și să ne conectăm la DR4, dacă se trece prin extravilan pentru conectarea în DR4 (nu se poate opri trecerea pe acolo pentru că este și extravilan).

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că ar fi fost nevoie de un PUZ și pentru zona din extravilan.

Domnul Florin Răducu Covaci răspunde că este drum, nu se face drumul acum. Este drum de exploatare.

Domnul Aurel Pavel precizează că este drum de exploatare și nu se poate face o astfel de intervenție pe un teren extravilan.

Domnul Cojocaru Iustin precizează că aștepta explicații deoarece sunt neclarități.

Domnul Costel Băiaș îi răspunde acestuia că ar trebui să facă o solicitare în acest sens.

11. Proiect de hotărâre nr. 129 din 20.09.2023 Pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Mogoșoaia, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

12. Proiect de hotărâre nr. 130 din 20.09.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Stații încărcare autovehicule electrice strada Drumul Morii, comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov”, acesta a fost aprobat cu 13 voturi pentru, abțineri 1 (Aurel Pavel).

Domnul Alexandru Dumitru Iacoban solicită informații referitoare la stadiul proiectului finanțat de AFM cu Consiliul Județean, precizează că în urmă cu doi ani au depus un proiect privind la stațiile electrice și li s-a spus că va face Consiliul Județean.

Domnul Florin Răducu Covaci răspunde că se aprobă indicatorii și ulterior se vor căuta surse de finanțare, trebuie să fim pregătiți când apar măsuri și programe.

Domnul Alexandru Dumitru Iacoban precizează că în referatul proiectului se menționează faptul că finanțarea se va face din bugetul local.

Domnul Florin Răducu Covaci răspunde că orice finanțare intră prin bugetul general local, deci finanțarea nu se va face din bugetul nostru (local).

Domnul Alin Călin Vârtic întreabă, fiind la subiectul cu aprobarea parametrilor tehnici, când se vor vedea parametrii drumurilor din livadă, lucrările de canalizare sunt pe final.

Domnul Florin Răducu Covaci răspunde că se lucrează (în acea zonă).

Domnul Aurel Pavel întreabă cum s-a ajuns la această locație stabilită pe str. Morii, ce s-a avut în vedere.

Domnul Florin Răducu Covaci răspunde că s-a ales în urma unui număr mare de locuitori, care s-au mutat și urmează să se mute.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici întreabă dacă menționarea unui număr mare de locuitori care s-au mutat în acea zonă se referă la Arbo.

Domnul Florin Răducu Covaci răspunde că nu se referă doar la Arbo, ci și la ansamblurile de blocuri, locuințe. Deja sunt solicitări de la cetățeni.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici întreabă dacă sunt informații cu privire la numărul de locuitori mutați.

Domnul Florin Răducu Covaci răspunde că nu este un număr exact, dar s-au mutat foarte mulți cetățeni. Din datele de la taxe și impozite s-au înscris aproximativ 270-280 de proprietari care au cumpărat acolo.

13. Proiect de hotărâre nr. 131 din 20.09.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia, judet Ilfov – Tronson 4”, acesta a fost aprobat cu un număr de 9 voturi pentru, abțineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban, Iustin Cojocaru), împotrivă 1 (Aurel Pavel).

Domnul Alexandru Dumitru Iacoban solicită informații despre localizarea tronsoanelor, ar fi utilă o schiță.

Domnul Alin Călin Vârtic precizează că distanța ar fi trebuit să fie de 700m.

Domnul Iustin Cojocaru susține că vor vota pentru dacă se vor transmite aceste detalii prin email.

Domnul Costel Băiaș estimează că din măsurătorile sale sunt peste 500m.

Domnul Alin Călin Vârtic precizează că drumul actual are 500m.

Domnul Costel Băiaș susține că drumul actual are 400m.

Domnul Aurel Pavel menționează că într-o ședința anterioară s-a discutat despre același gen de lucrări de pe str. Morii, apoi s-a solicitat un împrumut pentru susținerea finanțării, tot ce se discută acum nefăcând referire la str. Morii, ci tronsoane, este pe extravilan. Cere dovezi că nu este despre extravilan.

Domnul Florin Răducu Covaci răspunde că informațiile trebuiau solicitate înainte de ședință.

14. Proiect de hotărâre nr. 132 din 20.09.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia, judet Ilfov – Tronson 3”, acesta a fost aprobat cu un număr de 9 voturi pentru, abțineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban, Iustin Cojocaru), împotrivă 1 (Aurel Pavel).

15. Proiect de hotărâre nr. 133 din 20.09.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Construire parc fotovoltaic in comuna Mogoșoaia, județul Ilfov”, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul Alexandru Dumitru Iacoban menționează cu nu se specifică unde se află terenul pe care se va face (parcul fotovoltaic).

Domnul Florin Răducu Covaci răspunde că pe locul unde se afla fosta groapă de gunoi.

16. Proiect de hotărâre nr. 134 din 20.09.2023 Privind modificarea și completarea “art.1” al H.C.L nr. 107/24.08.2023 pentru aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului instituției Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, acesta a fost aprobat cu un număr de 10 voturi pentru, abțineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Alexandru Dumitru Iacoban, Iustin Cojocaru, Alin Călin Vârtic).

Domnul Alexandru Dumitru Iacoban menționează că din proiect nu se știe cine e primar și viceprimar, datele sunt anonimizate într-un mod abuziv.

17. Proiect de hotărâre nr. 135 din 21.09.2023 Privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 28500 mp identificat cu nr. cadastral 60214 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 60214 a Comunei Mogoșoaia în conformitate cu „Plan de amplasament și delimitare cu propunerea de dezlipire”, acesta a fost aprobat cu un număr de 9 voturi pentru, abțineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban, Iustin Cojocaru), împotrivă 1 (Aurel Pavel).

Doamna Felicia Ienculescu Popovici precizează că a înțeles de la dl. Viceprimar că s-au mutat 280 de oameni.

Domnul Florin Răducu Covaci a răspuns că s-au inscris 280 de proprietăți achiziționate.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că încă de la început a fost greșit proiectul, trebuia să i se ceară investitorului de la început să lase teren, fiind o suprafața atât de mare și atât de multe locuințe, trebuia lăsat loc pentru o școală. De mulți ani de zile li se spune că nu există terenuri pentru școală, deci peste 2ha de teren pentru bazin de înot. Aceasta precizează două aspecte: unul, este teren și doi, nu se face școală, dar se face bazin de înot. Susține că nu este împotriva unui bazin de înot în Mogoșoaia.

Domnul Florin Răducu Covaci a răspuns că își dorește o a doua școală în Mogoșoaia, dar acest bazin de înot se face cu finanțare, se vor căuta și alte surse de finanțare, o a doua școală în Mogoșoaia reprezintă o prioritate. Susține se vor face în ordine, este nevoie de un teren care să fie pretabil pentru o școală, iar acesta nu este (terenul destinat bazinului de înot), se vor căuta finanțări.

Din motive tehnice, de conexiune, ședința de consiliu s-a întrerupt.

Se trece la discutarea suplimentării ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 136 din 28.09.2023 Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia, judet Ilfov – Tronson 2”, acesta a fost aprobat cu un număr de 9 voturi pentru, abțineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban, Iustin Cojocaru), împotrivă 1 (Aurel Pavel).

2. Proiect de hotărâre nr. 137 din 28.09.2023 Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia, judet Ilfov – Tronson 3”, acesta a fost aprobat cu un număr de 9 voturi pentru, abțineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban, Iustin Cojocaru), împotrivă 1 (Aurel Pavel).

3. Proiect de hotărâre nr. 138 din 28.09.2023 Privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apa si canalizare – drum de conexiune intre DN 1A si DR 4 in comuna Mogosoaia, judet Ilfov – Tronson 4”, acesta a fost aprobat cu un număr de 9 voturi pentru, abțineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban, Iustin Cojocaru), împotrivă 1 (Aurel Pavel).

4. Proiect de hotărâre nr. 139 din 28.09.2023 Privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Mogoșoaia a unui teren situat în Comuna Mogoșoaia având categoria de folosință „drum” în suprafață de 243 m.p. identificat cu număr cadastral 62604 înscris în Cartea Funciară nr. 62604 a Comunei Mogoșoaia, acesta a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

Actualizat la:
1 noiembrie 2023

Sari la conținut