HOTĂRÂREA 138/31.10.2023

HOTĂRÂRE | 138 | din data de 31.10.2023

Privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În conformitate cu prevederile art. 28 și art. 29 din Legea poliției locale nr. 155/2010 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Hotărârii nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-Cadru de organizare și funcționare a poliției locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art.129 alin.(2) lit. a) și lit.d),  art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea constituirii Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Mogoșoaia, organism cu rol consultativ.

Art. 2 Stabilirea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Mogoșoaia, după cum urmează:

Paul Mihai Nicu Precup, Primarul Comunei Mogoșoaia;

Roxana Cristina Bute, Secretar UAT Mogoșoaia;

Constantin Oancea – Șeful structurii teritoriale a Poliției Comunei   Mogoșoaia;

Crețeanu Ionuț Alexandru – Polițist Local;

Florin Răducu Covaci – Consilier local;

Amalia Andrei – Consilier local;

Alin Petrișor Bobe – Consilier local.

Art. 3 Comisia Locală de Ordine Publică a Comunei Mogoșoaia se organizează și va funcționa conform regulamentului de organizare și funcționare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 De la data aprobării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile HCL nr. 828/23.12.2020.

Art. 5 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Gheorghe Dinu), dintr-un număr de 14 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
1 noiembrie 2023

Sari la conținut