HOTĂRÂREA 136/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 136 | din data de 28.09.2023

Privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Mogoșoaia a unui teren situat în Comuna Mogoșoaia având categoria de folosință „drum” în suprafață de 243 m.p. identificat cu număr cadastral 62604 înscris în Cartea Funciară nr. 62604 a Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Atestarea apartenenței la domeniul public a unui teren situat în Comuna Mogoșoaia având categoria de folosință „drum” în suprafață de 243 m.p. identificat cu număr cadastral 62604 înscris în Cartea Funciară nr. 62604 a Comunei Mogoșoaia, conform planului de situație anexat prezentei hotărâri.

Art. 2 Valoarea estimată a terenului este de 34.326,18 lei.

Art. 3 Înscrierea terenului prevăzut la art. 1 în Cartea Funciară a Comunei Mogoșoaia.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 octombrie 2023

Sari la conținut