HOTĂRÂREA 128/22.12.2022

HOTĂRÂRE | 128| din data de 22.12.2022

Privind anularea creanţelor fiscale restante de până la 20 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31.12.2022

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art.56, art.120 alin (1), art.121 alin (1) și (2) și art.139 alin (2) din Constituția României, republicată;

În temeiul art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg  la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

Potrivit art.7 alin (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 266 alin. (6) din Codul de procedură fiscală;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 14, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Anularea creanţelor fiscale restante de până la 20 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31.12.2022.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 6 (Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin, Pavel Aurel, Dinu Gheorghe), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Amalia Andrei
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
23 decembrie 2022

Sari la conținut