HOTĂRÂREA 126/22.12.2022

HOTĂRÂRE | 126| din data de 22.12.2022

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ Grădinița Zori de Zi

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa Grădiniței Zori de Zi nr. 91/23.11.2022 înregistrată la sediul Comunei Mogoșoaia sub nr. 30451/07.12.2022

Potrivit art. 71 și art. 153 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul M.E.N. nr. 4183/2022

În temeiul art. 11 alin. (1), alin. (4) lit. e) și art. 12 din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare

Potrivit art. 129 alin.(1), alin. (2), lit. d). alin. (7) lit. a), art. 139 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Desemnarea doamnei Roxana Cristina Chihai, reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ Grădinița Zori de Zi.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Dinu Gheorghe), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Amalia Andrei
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
23 decembrie 2022

Sari la conținut