HOTĂRÂREA 115/29.08.2023

HOTĂRÂRE | 115 | din data de 29.08.2023

Privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 4649/11.02.2020

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Hotărârea Consiliului Local nr. 718/2020 pentru aprobarea celor doua acorduri de parteneriat necesare semnarii contractelor de finantare aferente proiectelor ce vizeaza achizitia de autobuze electrice depuse de orasul chitila in cadrul por 2014-2020;

HCL nr. 718/13.02.2023 privind aprobarea celor două acorduri de parteneriat necesare semnării contractelor de finanțare aferente proiectelor ce vizează achiziția de autobuze electrice depuse de Orașul Chitila în cadrul POR 2014-2020;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 4649/11.02.2020, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

  Preşedinte de şedinţă
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
30 august 2023

Sari la conținut