Proces verbal ședința nr. 20772 din 24.08.2023

PROCES-VERBAL

Nr. 20772 din 24.08.2023

Ședința se desfășoară la ora 15.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 13 consilieri locali, domnul Florin Răducu Covaci, respectiv domnul Gheorghe Dinu, participă online.

Secretarul general, supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta este adoptată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea suplimentării ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 116 din 22.08.2023 Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Progresul Mogoșoaia, acesta este adoptat cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre nr. 117 din 23.08.2023 Privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de Programul pentru școli al României pentru anii școlari 2023- 2029, acesta este adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban, Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Aurel Pavel).

Domnul Iacoban Alexandru susține ca anul trecut s-a votat la fel, dar Consiliul Județean nu a reușit să facă licitațiile și copiii au rămas doar cu biscuiții în tot Ilfovul, precizează ca ar trebui să se rezolve problema local, să se asume responsabilitatea.

Se supune la vot ordinea de zi, aceasta este adoptată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 104 din 17.08.2023 Privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii  activității de tratare mecanobiologică a deşeurilor reziduale în instalaţiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic şi al deşeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deşeuri şi al deşeurilor reziduale valorificabile energetic la instalaţiile de valorificare energetică, acesta este adoptat cu un număr de 14 voturi pentru, 1 voturi împotrivă (Aurel Pavel).

2. Proiect de hotărâre nr. 105 din 17.08.2023 Privind aprobarea strategiei tarifare actualizate și a Actului Adițional nr. 8 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020” – cod My Smis 125325, “Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerările Afumați și Găneasa, județul Ilfov, în perioada 2014-2020” – cod My Smis 155255, “Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerarea Snagov, județul Ilfov, în perioada 2014-2020” – cod My Smis 155254,  acesta este adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban, Iustin Cojocaru, Felicia Ienculescu Popovici, Aurel Pavel).

Domnul Iacoban Alexandru întreabă dacă scade prețul la apă.

Domnul Băiaș Costel răspunde că da, după câte se poate sesiza.

Domnul Vârtic Alin precizează că s-a ajuns în 3-4 ani de la 2.5 lei la 15 lei metrul cub de apă.

Domnul Băiaș Costel menționează că acest tarif a fost aprobat gradual.

Domnul Iacoban Alexandru menționează ca această scădere va fi pentru 3 luni, din ianuarie va crește mai mult probabil.

3. Proiect de hotărâre nr. 106 din 17.08.2023 Privind atribuirea autorizației taxi numărul 002 a transportatorului autorizat PFA IONESCU LUCIAN, acesta este adoptat cu unanimitate de voturi.

4. Proiect de hotărâre nr. 107 din 17.08.2023 Privind împuternicirea viceprimarului Comunei Mogoșoaia, domnul Florin Răducu Covaci, sa semneze Hotărârea Adunării Generale a Asociaților Ecotrans STCM SRL referitoare la aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2022, precum și aprobarea raportului administratorilor privind activitatea pe anul 2022, acesta este adoptat cu unanimitate de voturi.

5. Proiect de hotărâre nr. 108 din 17.08.2023 Privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Mogoșoaia și a doamnei Adriana Coca Tudor reprezentant al Comunei Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia precum și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ, acesta este adoptat cu unanimitate de voturi.

Consiliul local alege aceeași comisie ca anul trecut, desemnarea doamnei Mihalache Mariana și a domnului Vârtic Alin în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia și desemnarea doamnei Roxana Cristina Chihai în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ.

6. Proiect de hotărâre nr. 109 din 17.08.2023 Privind acceptarea Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor imobile teren situate în intravilanul comunei Mogoșoaia, județul Ilfov.

Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi.

7. Proiect de hotărâre nr. 110 din 17.08.2023 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului instituției Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, acesta este adoptat cu un număr de 9 voturi pentru, 4 abțineri (Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban, Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru) dintr-un cvorum de 13 consilieri.

Domnii Diaconescu Victor și Dinu Gheorghe nu au votat acest proiect, fiind într-un posibil conflict de interese. Astfel au fost scoși din cvorum.

Amendament nr. 1, acesta este adoptat cu un număr de 8 voturi pentru, 5 abțineri (Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban, Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Aurel Pavel).

Domnul Pavel Aurel întreabă de ce domnul Diaconescu Victor nu votează.

Domnul Cojocaru Iustin susține că dacă frați, surori, rude de gradul întâi, copii, sunt angajați ai primăriei din partea consilierilor locali, ar trebui să fie transparent.

Domnul Pavel Aurel întreabă de ce primesc lista jumătate neagră (anonimizată), deoarece funcțiile sunt publice.

Domnul Iacoban Alexandru precizează că pe lângă GDPR este vorba despre Legea nr. 153/2017, potrivit căreia, atât numele angajaților cât și salariile, trebuie să fie publicate de două ori pe an, atât pe site-ul cât și la sediul instituției, acesta nu le-a regăsit.

8. Proiect de hotărâre nr. 111 din 17.08.2023 Privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Mogoșoaia, acesta este adoptat cu un număr de 11 voturi pentru, 4 abțineri (Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban, Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru).

9. Proiect de hotărâre nr. 112 din 17.08.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov – Giratoriu DN 1A”, acesta este adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Alin Călin Vârtic, Iustin Cojocaru, Alexandru Dumitru Iacoban, Felicia Ienculescu Popovici, Aurel Pavel).

Domnul Iacoban Alexandru susține că nu a văzut un studiu de fezabilitate, nu a văzut un acord de la CNAIR cu privire la faptul că se va face sens giratoriu, nu a văzut că s-a dat în administrare, nu consideră că intră în atribuțiile noastre (Comuna Mogoșoaia) să facem sens giratoriu pe DN1A, nu este niciun document în acest sens.

Domnul Pavel Aurel întreabă ce lungime are porțiunea aceasta, str Morii, din șosea până în calea ferată -DN1A.

I se răspunde că în referatul de aprobare este specificată suprafața de 4000mp.

Domnul Pavel Aurel precizează că aceea este suprafața străzii, acesta îl întreabă pe domnul Ionuț Cernat, contabilul șef, care este suprafața, prețul și în ce mod se obține acest teren.

Domnul Băiaș Costel îi sugerează să facă o adresă prin care să solicite aceste informații.

Domnul Cojocaru Iustin propune scoaterea acestui proiect de pe ordinea de zi, deoarece nu există suficiente informații.

Domnul Vârtic Alin susține că este un proiect incomplet.

10. Proiect de hotărâre nr. 113 din 17.08.2023 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de investiții „Rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov – DRUM”, acesta este adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban, Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Aurel Pavel).

Domnul Pavel Aurel îl întreabă pe domnul Ionuț Cernat, contabilul șef, ce lucrare se execută.

Domnul Ionuț Cernat răspunde că asfaltare, informațiile sunt în proiect.

11. Proiect de hotărâre nr. 114 din 18.08.2023 Privind aprobarea concesionării unor bunuri aflate în patrimoniul Comunei Mogoșoaia, în exploatarea SC Ecotrans STCM SRL, pentru prestarea serviciului public de transport, acesta este adoptat cu un număr de 14 voturi pentru, o abținere (Aurel Pavel).

12. Proiect de hotărâre nr. 115 din 18.08.2023 Privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 20.000.000 lei, pentru asigurarea finantarii proiectelor de investitii de interes local, acesta este adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, 5 voturi împotrivă (Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban, Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Aurel Pavel).

Domnul Pavel Aurel îl întreabă pe domnul Ionuț Cernat ce hotărâre de consiliu a avut în vedere la data semnări proiectului pentru realizarea străzii Morii-drum și care erau valorile la momentul respectiv.

Domnul Ionuț Cernat răspunde că proiectul de pe ordinea de zi.

Domnul Ionuț Cernat precizează că este un termen de doi ani pentru a utiliza sau nu finanțarea rambursabilă, se plătește de la momentul în care banii sunt utilizați. Este bine să fie contractul semnat, este un moment prielnic datorită faptului că roborul este sus, marja este foarte mică.

Domnul Cojocaru Iustin susține că pune la îndoială a investi niște bani într-o zonă unde există un teren agricol unde nu există locuitori și în a investi acești bani în șoselele și drumurile din localitatea Mogoșoaia, de exemplu în zona Livadă.

Domnul Ionuț Cernat răspunde că sunt lucrări în curs de execuție (în acele zone).

Domnul Băiaș Costel precizează că sunt cuprinse mai multe străzi, nu doar str. Drumul Morii care nu este în câmp, și le enumeră pe acestea.

Domana Felicia Ienculescu Popovici susține că este o situație delicată pentru locuitorii din Mogoșoaia, pentru ce și în ce situație se împrumută bani. O școală ar fi costat sub un milion de euro.

Președintele de ședință dă curs interpelării grupului USR PLUS, doamna Felicia Ienculescu Popovici și a domnilor Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban și Iustin Cojocaru privind informațiile din Proiectul de hotărâre nr. 110 din 17.08.2023 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al aparatului de specialitate al primarului instituției Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

Actualizat la:
30 august 2023

Sari la conținut