HOTĂRÂREA 103/17.06.2024

HOTĂRÂRE | 103| din data de 17.06.2024

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Construire grădiniță in zona Livada, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov”, în vederea depunerii în cadrul apelului din programul Regional București – Ilfov 2021 -2027

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre,

Raportul compartimentului de specialitate,

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Construire grădiniță in zona Livada, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov”, prezentați în Anexa 1 – Devizul General și Anexa 2 – Descrierea investiției, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre, în vederea depunerii în cadrul apelului din programul Regional București – Ilfov 2021 -2027 – Prioritatea 6 – O regiune cu infrastructură educațională modernă;

Art. 2. Se aprobă valoarea investiției conform Devizului General de 16.101.159,39 lei cu TVA, din care C+M 9.307.909,81  lei cu TVA.

Art. 3 (1) Primarul Comunei Mogoșoaia prin compartimentul responsabil va asigura executarea prevederilor prezentei  hotărâri, după adoptarea acesteia.

(2) Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și il va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Art. 4 Prezenta hotătâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în termenul prevăzut de lege

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, din 14 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
18 iunie 2024

Sari la conținut