Proces verbal ședința nr. 14074 din 12.06.2024

PROCES-VERBAL nr. 14074

Din data de 12.06.2024

încheiat cu ocazia ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din data de 12.06.2024, ședință convocată de către primar.

Ședința se desfășoară la ora 13:00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 8 consilieri (Andrei Amalia, Băiaș Costel, Bobe Alin Petrișor, Covaci Florin-Răducu, Diaconescu Victor-Adrian, Ienculescu-Popovici Felicia, Vlad Constantin, Chihai Roxana-Cristina), și  7 consilier online (Dinu Gheorghe, Cojocaru Iustin, Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Vârtic Alin Călin, Mihalache Mariana, Predeșel Nicolae).

Domnul Ionuț Cernat desemnat ca înlocuitor al doamnei Secretar General, Roxana-Cristina Bute supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Președintele de ședință supune la vot, ordinea de zi, acesta fiind adoptat  cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea  ordinii de zi.

1. Proiect de hotărâre nr. 109 din 11.06.2024 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 4000 mp² identificat cu numărul cadastral 65029 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 65029 UAT Mogoșoaia, acesta fiind adoptat cu un număr de 14 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abținere dintru-un număr de 15 consilieri prezenți la ședință.

  Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

  Domnul președinte, Costel Băiaș întreabă pe domnul viceprimar Florin-Răducu Covaci dacă are ceva de dezbătut în privința acestui proiect de hotărâre.

  Domnul Florin-Răducu Covaci răspunde că nu, se poate trece direct la vot, toată lumea știe că este vorba de gădinița din livadă.

  Doamna Ienculescu-Popovici Felicia întreabă dacă este vorba de 4000mp²

  Domnul Florin-Răducu Covaci menționează că este vorba de grădiniță, parcare și un mic părculeț.

  Doamna Ienculescu-Popovici Felicia întreabă dacă se aplică finanțare..?

  Domnul Florin-Răducu Covaci răspunde că da.

  Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

  Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

  Actualizat la:
  18 iunie 2024

  Sari la conținut