HOTĂRÂREA 102/17.06.2024

HOTĂRÂRE | 102| din data de 17.06.2024

Privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov-Consiliul Județean, Comuna Mogoșoaia și Fundația Părinți salvatori pentru implementarea proiectului pilot „Ilfov, pentru inima ta

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre,

Raportul compartimentului de specialitate,

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,

Prevederile art. 92 alin.1, lit. i), 93-96 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Adresa Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr.11643/14.05.2024 și înregistrată la Consiliul Județean sub nr.14146/14.05.2024;

Hotărârea CJ Ilfov nr. 156/30.05.2024 privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov-Consiliul Județean, unele unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov și Fundația Părinți salvatori pentru implementarea proiectului pilot „Ilfov, pentru inima ta”,

Prevederile art. 122 din Constituția României, republicată;

Prevederile art.3 și 4 paragrafele 1-4 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, rectificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a),  art. 139, art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ..

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Județul Ilfov- Consiliul Județean, Fundația Părinți Salvatori și Comuna Mogoșoaia din județul Ilfov,  în vederea implementării proiectului pilot „Ilfov, pentru inima ta!” , conform protocolului de cooperare cadru prevăzut în anexa ce face parte din prezenta hotărâre

Art. 2  Împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, să semneze protocolul de cooperare prevăzut la art. 1, precum și orice alte documente necesare pentru derularea proiectului.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia prin compartimentul responsabil va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri, după adoptarea acesteia.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și il va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de cetățeni

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, din 14 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
18 iunie 2024

Sari la conținut