HOTĂRÂREA 101/25.10.2022

HOTĂRÂRE | 101| din data de 25.10.2022

Privind alocarea unei sume pentru evenimentul “Poteca dovlecilor fermecați” organizat de Comuna Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul prevederilor dispozițiilor art. 129 alin. (7) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G .nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea alocării sumei de 12.000 lei din bugetul local al comunei Mogoșoaia pe anul 2022 de la capitolul 51.02.20 pentru evenimentul “Poteca dovlecilor fermecați” organizat de Comuna Mogoșoaia.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
9 decembrie 2022

Sari la conținut