HOTĂRÂREA 100/25.10.2022

HOTĂRÂRE | 100| din data de 25.10.2022

Privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 1194 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Mogoșoaia, identificat cu număr cadastral 67640, înscris în Cartea Funciară nr. 67640 în proprietatea Parohiei Mogoșoaia I

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia nr. 60/16.06.2022;

Adresa Parohiei Mogoșoaia I înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 22288/23.09.2022;

Conform art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4 din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate ăn folosința unităților de cult;

În temeiul art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea transmiterii fără plată a terenului în suprafață de 1194 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Mogoșoaia, identificat cu număr cadastral 67640, înscris în Cartea Funciară nr. 67640 în proprietatea Parohiei Mogoșoaia I

Art. 2 Interzicerea înstrăinării și schimbării destinației terenului prevăzut la art. 1 pe o perioadă de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate de către Parohia Mogoșoaia I.

Art. 3 Actul se transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate se încheie în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 4 Toate cheltuielile ocazionate de încheierea actului de transmitere a proprietății vor fi suportate din fondurile parohiei.

Art. 5 Împuternicirea doamnei Roxana Cristina Chihai, în calitate de viceprimar al Comunei Mogoșoaia, să semneze actul de transmitere a dreptului de proprietate.

Art. 6 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
9 decembrie 2022

Sari la conținut