HOTĂRÂREA 11/30.01.2020

HOTĂRÂRE | 11 | din data de 30.01.2020

Privind aprobarea evenimentului “Luna Iubirii” în luna februarie 2020 organizat de Comuna Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d), art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea evenimentului “Luna Iubirii” în luna februarie 2020 organizat de Comuna Mogoșoaia.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Pavel Aurel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar general,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut