PROIECT DE HOTĂRÂRE 26/15.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 26 | din data de 15.02.2023

Privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din comuna Mogoșoaia, județ Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Conform art. 1 alin. (2) lit. f), art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (3) lit. d), lit. d ind. 1),lit. i), art. 22 alin. (1), art. 29 alin. (2), alin. (8) lit. b) și alin. (9) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;

În temeiul art. 9, art. 16 alin. (1) lit. b), art. 17 alin. (2), art. 22 alin. (5), art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;

Prevederile Părții a VIII a, Titlul III din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;

Ordinul ANRSC nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 196 alin. (1) lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din aria administrativ teritorială a comunei Mogoșoaia, prevăzut la Anexa nr. 1 a prezentului proiect de hotărâre.

Art. 2 Aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public din raza administratuv teritorială a comunei Mogoșoaia, prevăzut la Anexa nr. 2 a prezentului proiect de hotărâre.

Art. 3 Aprobarea ca modalitate de gestiune a serviciului de iluminat public al comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, gestiunea delegată, conform studiului de oprtunitate din Anexa nr. 1.

Art. 4 Aprobarea încheierii contractului pentru realizarea serviciului de iluminat public din comuna Mogoșoaia, județ Ilfov prin achiziție publică de servicii, conform Anexa nr.3.

Art. 5 Aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din aria administrativ teritorială a comunei Mogoșoaia, județ Ilfov în forma prevăzută de Anexa nr.4  și care va deveni anexă la contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public.

Art. 6 Împuternicirea domnului Paul Mihai Nicu Precup, în calitate de primar al comunei Mogoșoaia, județ Ilfov în vederea semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public.

Art. 7 Prevederile art. 2–art. 8 din HCL nr. 119/14.12.2021 își încetează aplicabilitatea de la data aprobării prezentului proiect de hotărâre.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 februarie 2023

Sari la conținut