Anunț concurs recrutare _PC_ 06.09.2023

Nr. 19926/16.08.2023

A N U N Ț

În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin.(1) alin.(2) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, raportat la prevederile art.18 din  Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, coroborat cu dispozițiile art. IV alin.(2) lit. a) din OUG. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

Instituția Comuna Mogoșoaia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de Consilier gradul II la Compartimentul Registratură și Evenimente, perioadă nedeterminată.

1. Probele stabilite pentru concurs:

1.1. Selecţia dosarelor de înscriere

1.2. Proba scrisă

1.3. Interviul/probă suplimentară

2. Condiţii:

2.1 Condiţiile generale:

candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale, conform  art. 15 al Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată

la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; 

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).  

2.2 Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de Consilier gradul II la Compartimentul Registratură și Evenimente, sunt următoarele:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : minimum 1 an;

– cunoștințe de operare (necesitate și nivel): operare MS Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook) și Internet – nivel bază

– durata normală a timpului de muncă de 8 ore/ zi, respectiv 40 ore/săptămână.

3. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta documentele prevăzute la art. 35 din H.G nr.1336/2022: 

a) formularul de înscriere la concurs conform modelului prevăzut la anexa nr. 2  la H.G nr.1336/2022, se completează la registratura instituției; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; 

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; 

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; 

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; 

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; 

i) curriculum vitae, model comun european. 

(2) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 la H.G nr. 1336/2022. 

(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii. 

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs. 

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii. 

(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii. 

(7) În funcţie de decizia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34 din H.G nr.1336/2022. 

(8) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare. 

(9) Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. 

(10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.

(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34 din H.G nr.1336/2022, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs. 

Actele mai sus menționate, se prezintă în original la secretarul comisiei de concurs.

4. Concursul se desfășoară la sediul instituției Comuna Mogoșoaia, situat în șos. București-Târgoviște, nr.138, județul Ilfov, după cum urmează:

–  proba scrisă are loc în data de 06 septembrie 2023, ora 11:00;

dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura instituției Comuna Mogoșoaia în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv până la data de 29 august 2023, ora 16:00;

– interviul: va avea loc în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise;

– probă suplimentară: evaluarea cunoștințelor de operare pe calculator se va face în cadrul probei “interviu”.

 Data și ora susținerii interviului se vor afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează în termen de o zi lucătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor de concurs, la sediul și pe pagina de internet a instituției.

Comunicarea rezultatelor probei scrise și ale interviului, după caz, se face în termen de maximum de o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe, prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției.

Candidatii nemulțumiți pot depune contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului la selecţia dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și al  interviului,  sub sancțiunea decăderii din acest drept, iar comunicarea rezultatelor se va face în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Rezultatele finale se afșează în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data susținerii ultimei probe.

 • Bibliografia și tematica stabilită se regăsesc în anexă.
 • Persoana de contact: Ghiţă Iuliana, consilier, Compartimentul R.U, Salarizare și Arhivă, telefon: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95, e-mail: primaria@mogosoaia.ro.

Anexă

Bibliografia și tematica necesară în vederea susținerii concursului pentru ocuparea a funcției contractuale vacante, pe durată nedeterminată de Consilier gradul II la Compartimentul Registratură și Evenimente:

 1. Constituția României, republicată;
      Tematică: TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
 2.  Titlul V al părţii a III-a, Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
       Tematică: – art. 123-142, art.148-163, art.430, art.432-434, art.437-441, art.443-449 și art.458;
 3.  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
        Tematică: Capitolul II;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,     republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
       Tematică: Capitolul II, Capitolul III;
 5. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actualizată cu     modificările și completările ulterioare;
       Tematică: Capitolul I, Capitolul II;
 6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  actualizată cu      modificările și completările ulterioare;
       Tematică: Capitolul I, Capitolul II;
 7.  Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public actualizată cu modificările și completările ulterioare;
        Tematică: Norme capitolul I-V;
 8.   Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,      actualizată cu modificările și completările ulterioare;
        Tematică: art.1-15 indice 1;
 9. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679    al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor         fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie       a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia    datelor) cu modificările și completările ulterioare;
      Tematică:  Capitolul I-IV;
 10. Regulamentul (UE) 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în cea ce privește  prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulația acestor date și de abrogarea a Directivei 95/46/CE – (Regulamentul general privind protecția datelor);
       Tematică:  Capitolul I-III și IX din RGDP;
 11. Ordonanţa nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum    şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare.
      Tematică:  Capitolul I-III.

Notă: se studiază actele normative menționate la bibliografie, cu toate modificările şi actualizările ulterioare.

Primar

Paul Mihai Nicu PRECUP

Nr. 21406/01.09.2023

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 06.09.2023 – proba scrisă, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă, pe durată nedeterminată de consilier gradul II la Compartimentul Registratură și Evenimente

Având în  vedere prevederile art. 28 lit e)  raportat la art. 37 alin. (1)  din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

Nr.Nume Prenume / nr. identificare candidatFuncţia solicitatăAdmis/Respins dosar de înscriereObservații  
 Compartimentul Registratură și Evenimente
220877/28.08.2023consilier gradul IIAdmis
 • Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 06.09.2023, ora: 1100, la sediul instituției Comuna Mogoşoaia din șos. București – Târgoviște, nr. 138, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.
 • Conform prevederilor art. 53 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la selecția dosarelor poate depune contestaţie la secretarul comisiei de soluționare  a contestațiilor în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei sub sancţiunea decăderii din acest drept. 
 • Publicat astăzi  01.09.2023, ora:1130.

Secretar Comisie,

Nr. 21741/06.09.2023

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 06.09.2023 – proba scrisă, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă, pe durată nedeterminată de Consilier gradul II la Compartimentul Registratură și Evenimente

Având în  vedere prevederile art. 28 lit e)  raportat la art. 47 alin. (3)  din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică rezultatele probei scrise:

Nr.crt.Nume Prenume / nr. identificare candidatFuncția solicitată Serviciul /Biroul/ CompartimentulPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
Compartimentul Registratură și Evenimente
120877/28.08.2023Consilier gradul II88 puncteAdmis
 • Conform prevederilor art. 53 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba scrisă poate depune contestaţie la secretarul comisiei de soluționare  a contestațiilor în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului sub sancţiunea decăderii din acest drept. 
 • Candidatul declarat admis va susţine interviul în data de 12.09.2023, ora: 1000, la sediul Primăriei Comuna Mogoşoaia din șos. București – Târgoviște, nr. 138, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov.
 • Publicat astăzi  06.09.2023, ora: 1400.

 Secretar Comisie,

Nr. 21967/08.09.2023

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 06.09.2023 – proba scrisă, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă, pe durată nedeterminată de Consilier gradul II la Compartimentul Registratură și Evenimente

Având în  vedere prevederile art. 28 lit e) raportat la art. 47 alin.(3)  din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  comisia de concurs comunică rezultatele probei interviu:

Nr.crt.Nume Prenume / nr. identificare candidatFuncţia solicitată Serviciul /Biroul/ CompartimentulPunctajul probei interviuRezultatul probei interviu
Compartimentul Registratură și Evenimente
120877/28.08.2023Consilier gradul II91 puncteADMIS
 • Conform prevederilor art. 53 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba interviu poate depune contestaţie la secretarul comisiei de soluționare  a contestațiilor în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului sub sancţiunea decăderii din acest drept. 
 • Publicat astăzi  08.09.2023, ora: 1200.

Secretar Comisie,

Nr. 22339/13.09.2023

Rezultatul final al concursului organizat în data de 06.09.2023 – proba scrisă, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă, pe durată nedeterminată de consilier gradul II la Compartimentul Registratură și Evenimente

Având în  vedere prevederile art. 28 lit e)  raportat la art. 56 alin. (3)  din Hotărârea nr. 1336/2022

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică rezultatul final:

Nr.crt.Nume Prenume candidatFuncţia solicitată Serviciul /Biroul/ CompartimentulPunctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultat final
Compartimentul Registratură și Evenimente
120877/28.08.2023Consilier gradul II88 puncte91           puncte89,50 puncteADMIS

                Publicat astăzi 13.09.2023, ora: 1200

                 Secretar Comisie,

Actualizat la:
13 septembrie 2023

Sari la conținut