DISPOZIŢIA 250/20.03.2024

DISPOZIŢIA NR. 250

DIN 20.03.2024

Privind convocarea ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 21.03.2024

Primarul comunei Mogoşoaia;

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 7256/20.03.2024.

Conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Mogoșoaia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/22.04.2021;

În temeiul art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) alin. (4) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1 Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință extraordinară de îndată din data de 21.03.2024, ora 12:00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 18.03.2024;
  • Proiect  de hotărâre nr. 60 din 20.03.2024 aprobarea indicatorilor economici aferenți serviciilor privind actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Mogoșoaia (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) al comunei Mogoșoaia, județul Ilfov

         Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

  • Proiect  de hotărâre nr. 61 din 20.03.2024  privind aprobarea indicatorilor economici privind studiile de fundamentare care stau la baza actualizării Planului Urbanistic General al comunei Mogoșoaia și a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Mogoșoaia, județul Ilfov.

       Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

 4.  Proiect  de hotărâre nr. 62 din 20.03.2024  Privind aprobarea cofinanțării din bugetul  local  pentru actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Mogoșoaia (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) al comunei Mogoșoaia, județul Ilfov

       Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Pentru proiectul de hotărâre nr. 60,61,62

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico – financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit prin poștă electronică consilierilor locali.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. 4 și art. 243 alin. 1 lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                      Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
20 martie 2024

Sari la conținut