PROIECT DE HOTĂRÂRE 60/20.03.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 60| din data de 20.03.2024

Privind aprobarea indicatorilor economici aferenți serviciilor privind actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Mogoșoaia (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) al comunei Mogoșoaia, județul Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate

Adresa transmisă de Consiliul Județean Ilfov nr. 1092/15.01.2024 înregistrată la sediul Comunei Mogoșoaia cu nr. 1094/15.01.2024

Adresa transmisă de Consiliul Județean Ilfov nr. 6593/04.03.2024 înregistrată la sediul Comunei Mogoșoaia cu nr. 5902/04.03.2024

Prevederile art. 25, art. 27 ind. 1, art. 46 și art. 50 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile art. 5 din HG nr. 1137/2023 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea programului multianual privind finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor 129 alin. (1), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1  Aprobarea indicatorilor economici aferenți serviciilor privind actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Mogoșoaia (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) al comunei Mogoșoaia, județul Ilfov, și anume: Valoarea totală a serviciilor este în sumă de 245.000,00 lei fără TVA (respectiv 291.550,00 lei TVA inclus), care cuprinde Documentații tehnice necesare obținerii avizelor și acordurilor în vederea aprobării Planului Urbanistic General și respectiv forma finală a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent,  din care valoarea de 172.550,00 lei este propusă spre finanțare de la bugetul de stat, iar valoarea de  119.000,00 lei este finanțată din bugetul local, conform deviz anexat.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov și o va afișa în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
20 martie 2024

Sari la conținut