HOTĂRÂREA 50/18.03.2024 

HOTĂRÂRE | 50 | din data de 18.03.2024

Privind aprobarea  Planului de acțiuni și lucrări de interes local  pe anul 2024  ce vor fi executate de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune conform Legii nr. 196/2016 – Legea privind venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art.1, art.3 alin.(1) și alin.(2) litera a), art.59 și art.61 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.3, art.4, art.14 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune din 16.09.2022,  cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (7) lit. b), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2024 ce vor fi executate de către persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune conform Legii nr. 196/2016 – Legea privind venitul minim de incluziune cu modificările și completările ulterioare, conform anexei la proiectului de hotărâre.

Art.2 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov și îl va transmite spre publicare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de către cetățeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
19 martie 2024

Sari la conținut